English

Valberedningen utses enligt principer som fastställs på årsstämman och har som uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och stämmans ordförande samt lämna förslag på arvoden till styrelse, revisor och för kommittéarbete.

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen utses genom att styrelseordföranden före slutet av andra kvartalet kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelseordförande själv representerar. Bedömningen av vilka som är de största aktieägarna baseras på Euroclear Swedens ägarstatistik per den sista bankdagen i september månad. Dessa aktieägare ges möjlighet att utse var sin ledamot som tillsammans med styrelseordförande ska utgöra valberedning. Denna process beskrivs utförligt i kallelsen från årsstämman 2020.

Läs mer om Valberedningens arbete 2019/20 i Elektas Bolagsstyrningsrapport.

Kontakt

Förslag till valberedningen kan lämnas senast 1 juni, 2021, till e-postadress valberedningen@elekta.com eller per post till Elekta AB, Valberedningen, Box 7593, 103 93 Stockholm, Sverige.

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com