English

Revisionsutskottet utses av Elektas styrelse och övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet, riskhantering, att etablerade ekonomiska principer används korrekt, granskar revisorernas arbete samt håller styrelsen informerad.

Sammansättning

Revisionsutskottet består av fyra ledamöter som utsågs av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år. Utskottet består av Birgitta Stymne Göransson, som även är utskottets ordförande, Jan Secher, Johan Malmquist and Caroline Leksell Cooke. Verkställande direktören och koncernchefen, Koncernens ekonomi- och finansdirektör (CFO) samt Koncernens internrevisonschef deltar också vid utskottets möten, liksom den externa revisorn när så är tillämpligt. Chefsjuristen fungerar som utskottets sekreterare.

Ansvar

Revisionsutskottets uppgift är att övervaka Koncernens finansiella rapportering och effektiviteten i Koncernens interna kontroll, internrevision och riskhantering. Uppgiften är också att hålla sig informerat om den externa revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för Elekta AB, samt granska och övervaka opartiskheten och självständigheten hos den externa revisorn, och därvid särskilt uppmärksamma om den externa revisorn tillhandahåller Koncernen andra tjänster än revisionstjänster. Dessutom ingår i uppgiften att bistå valberedningen med att bereda förslaget till årsstämman angående val av extern revisor. Utskottet arbetar i enlighet med instruktioner för revisionsutskottet som antagits av styrelsen. Utskottet informerar styrelsen löpande och förbereder ärenden till styrelsen för beslut.

Läs mer om utskottet arbete, mötesnärvaro etcetera under 2019/20 i Elektas  Bolagsstyrningsrapport

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com