English

Ersättning

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2020 sammanfattas nedan. Riktlinjerna i sin helhet finns att ladda ner här.

Mål: attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare och chefer, både på kort och lång sikt.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en väl avvägd kombination av:

 • Fast lön
 • Rörlig ersättning (årlig bonus)
 • Långsiktiga incitamentsprogram
 • Särskild ersättning
 • Pensionsförmåner
 • Andra förmåner
 • Villkor vid uppsägning

Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Den totala kompensationen ska vara marknadsmässig på den geografiska marknad inom vilken individen är bosatt eller verkar. Kompensationen ska så långt möjligt vara baserad på prestation och därför ska den årliga rörliga ersättningen utgöra en relativt stor del av den totala ersättningen.

Fast lön
Den fasta lönen till ledande befattningshavare ska vara individuell och baserad på:

 • Varje individs ansvar och roll
 • Individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning
 • Regionala förhållanden

Vid maximalt utfall av rörlig ersättning kan den fasta lönen uppgå till mellan 40 och 50 procent av summan av den årliga fasta lönen och rörliga ersättningen.

Rörlig ersättning (årlig bonus)
Utöver fast lön har ledande befattningshavare rätt till rörlig ersättning, kallad årlig bonus. Den rörliga ersättningen består av:

 • Koncerngemensamma finansiella mål: 50–100 procent av den rörliga ersättningen
 • Tydligt definierade individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter inom respektive affärsområde: 0-50 procent av den rörliga ersättningen

Målen ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att de har en tydlig koppling till affärsstrategin och främjar befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Den rörliga ersättningens storlek varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 30 och 70 procent av den fasta årliga lönen vid full måluppfyllelse. Den årliga bonusen innebär att det finns en potential att få som mest 200 procent av den rörliga ersättningen vid överträffad måluppfyllelse. Målformuleringen är konstruerad så att ingen rörlig ersättning eller bonus erhålls om en lägsta prestationsnivå eller tröskel inte uppfyllts.

 

När den årliga mätperioden avslutas ska det bedömas i vilken utsträckning målen har uppfyllts genom en helhetsbedömning av prestationen. Ersättnings- och hållbarhetsutskottet ansvarar för bedömningen avseende rörlig lön till vd och koncernchef och övriga ledande befattningshavare.

Elekta kan vid vilken angiven tidpunkt ändra, avsluta eller ställa in delar eller hela ersättningsplanen och kan också, efter utbetalad ersättning, vid senare tillfälle när felaktighet kan ha identifierats i slutrevision, korrigera ersättningen.

Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram
De långsiktiga incitamentsprogrammen ska anpassa aktieägarnas intressen till ledningen och andra nyckelpersoner inom Elekta.

Per den 30 april 2020 har Elekta tre utestående aktieprogram. Ett fjärde aktieprogram beslutades på Elektas årsstämma 2020.

 

2017/20 1)

2018/21 1)

2019/22 2)

Ursprungligen tilldelade, antal aktier

272 379

530 799

410 307

Aktiekurs för beräkning av teoretiskt värde, kr

82

120

64

Utdelning av aktier

2020-09-14

2021-09-14

2022-09-16

Antal aktier per 2019-04-30

272,379

528,925

Tilldelade under året

410 307

Förverkade/förfallna under året

–25 421

–68 761

–19 605

Inlösta under året

Antal aktier per 2020-04-30

246 958

460 164

390 702

1) Genomsnittliga sista betalkursen för aktier av serie B i Elekta på NASDAQ Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.
2) Avseende de marknadsbaserade prestationsvillkoren har en Monte Carlo metod använts för att bestämma verkligt värde på beviljade prestationsaktier.

Mer information finns under not 7 i årsredovisningen och avseende aktieprogrammet för 2020/23 under punkterna 15 a) och 15 b) i materialet för årsstämman 2020.

Särskilda ersättningar
Ytterligare kontant rörlig ersättning kan betalas med en försenad betalning upp till 36 månader för att säkerställa långsiktigt åtagande och att nyckelpersoner stannar kvar i samband med:

 • Förvärv av nya företag
 • Avyttring av verksamhet
 • Annan övergångsaktivitet
 • Andra extraordinära arbetsinsatser

Den fördröjda ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den kontrakterade årliga fasta ersättningen per år. Beslut om särskild ersättning för extraordinära insatser ska fattas av styrelsen.

Pensioner
När nya pensionsavtal upprättas ska ledande befattningshavare som är pensionsberättigade enbart ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras på enbart fast lön och marknadsmässiga nivåer i respektive land, dock ska pensionsavsättning uppgå till högst 40 procent av den fasta lönen.

Övriga förmåner
Förmåner såsom företagsbil, ersättning för frisk-, sjukvårds- samt sjukförsäkring etcetera, ska utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt brukligt på respektive geografisk marknad. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta lönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser övriga förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstider inom bolaget ska följa de lagar och avtal som gäller på respektive geografisk marknad. Ledande befattningshavare ska ha uppsägningstider på mellan 6 och 12 månader samt, vid särskilda händelser, rätt att erhålla ett avgångsvederlag motsvarande fast lön för 6–12 månader. Vid vissa genomgripande ägarförändringar har vd och koncernchef rätt att erhålla ett extra avgångsvederlag motsvarande fast lön för 18 månader.

Berednings- och beslutsprocess

Elektas ersättnings- och hållbarhetsutskott ska varje år bereda ersättningsfrågor och lämna styrelsen rekommendation för principer för utformning av koncernens kompensationssystem och ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna ska innefatta:

 • Förslag till utformning av bonussystem
 • Fördelningen mellan fast och rörlig ersättning
 • Samt storleken på eventuella löneökningar
 • Kriterier för bedömning av prestationer för ledande befattningshavare

Beslut om ersättningar beslutas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone var fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.

För mer information om CSC: s sammansättning, se Ersättnings- och hållbarhetsutskottet.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Ersättning till styrelseledamöter

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för Elektas räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av övriga i styrelsen.

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com